Salgsbetingelser

Her finner du informasjon om Cingulum sine salgsbetingelser- og vilkår.

1.0 Partene

 • Partene: Selger er Cingulum AS, Dynekilgata 19b c 0569 Oslo, post@cingulum.no, org. nr: 925 152 161, og betegnes videre som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes videre som kjøper/kjøperen.

2.0 Opphavsrett

 • Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov eller direkte og skriftlig avtalt. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
 • Alle referansekortene og andre produkter utviklet av Cingulum AS er underlagt copyright ©.
 • Logoene til Cingulum og Lean Mean Nursing Machine er registrerte varemerker eid av Cingulum AS.

3.0 Bruk av våre produkter

 • Våre kliniske verktøy, derav referansekort og lommekort m.m., erstatter ikke utdanning og klinisk erfaring. 
 • All informasjon på produktene brukes på eget ansvar og erstatter ikke tilstrekkelig opplæring. 
 • Vi tar ikke ansvar for fremtidige endringer i verdier, prosedyrer, doseringer eller retningslinjer.
 • Foreslåtte medisindoseringer som står oppført på våre produkter er forslag. Alle doseringer skal vurderes individuelt i den enkelte situasjon.
 • Informasjonen på våre kliniske verktøy bør kontrolleres mot lokale rutiner, prosedyrer, referanseverdier og forskrifter før bruk. 
 • Som ved alle referanseverk, lærebøker og oppslagsverk så kan mindre feil forekomme. Vi understreker derfor at du ved bruk av disse selv er ansvarlig for bruken av informasjonen på kortene.
 • Kortene er ment som et hjelpemiddel i en travel hverdag, men erstatter ikke en individuell faglig vurdering av den enkelte pasient. 

4.0 Angrerett

 • Cingulum AS følger forbrukertilsynet sine standard salgsbetingelser
 • Det er 14 dagers angrerett på alle kjøp, dersom produktene returneres ubrukt og i god stand. Se utvidet informasjon om angrerett her, og se angrerettskjemaet her.
 • Det er ikke angrerett på virtuelle produkter som lastes ned etter kjøp

5.0 Feil eller mangler

Mangler ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10 i forbrukertilsynet sine standard salgsbetingelser. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Skulle du finne feil, mangler eller har innspill til innhold på noen av produktene så ber vi deg om å melde dette til anders@cingulum.no. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til konstruktive forbedringer av produktene. 

6.0 Betaling

 • Betaling av alle bestillinger gjort på nettsiden skjer via Vipps eller Klarna.
 • Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.
 • Ved valg av faktura på kjøp via nettsiden opprettes en fakturaavtale med Klarna direkte. Vi kan ikke endre betalingsfrist eller gebyrer på denne.
 • Bestilling direkte til Cingulum via e-post faktureres med 14 dagers betalingsfrist, med mindre annet er avtalt.

7.0 Levering

 • Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
 • Vi benytter Posten Norge og Bring til å levere varene.
 • Eventuelle skader som har oppstått under transport skal straks meldes både til Posten/Bring og til oss via post@cingulum.no.

8.0 Tilbakemelding

 • Ved å handle på Cingulum.no samtykker du til å bli spurt om å gi en tilbakemelding på produktet og kjøpsopplevelsen. Vi kommer bare til å sende deg en e-post om dette og det er valgfritt å gi tilbakemelding.

Noe du lurer på? Ta kontakt med oss.


Sist oppdatert: 14. januar 2020

Bilde av legemiddelregningskort fra Cingulum, produkter for helsepersonell