Vilkår

 • Medisinske referansekort selges til personlig bruk og erstatter ikke utdanning og klinisk erfaring. 
 • All informasjon på de medisinske referansekortene brukes på eget ansvar og erstatter ikke tilstrekkelig opplæring. 
 • Vi tar ikke ansvar for fremtidige endringer i verdier, prosedyrer, doseringer eller retningslinjer.
 • Foreslåtte medisindoseringer på de medisinske referansekortene er bare et forslag. Alle doseringer skal vurderes individuelt i den enkelte situasjon.
 • Informasjonen på de medisinske referansekortene bør kontrolleres mot lokale rutiner, prosedyrer, referanseverdier og forskrifter før bruk. 
 • Som ved alle referanseverk, lærebøker og oppslagsverk så kan mindre feil forekomme. Vi understreker derfor at du ved bruk av disse selv er ansvarlig for bruken av informasjonen på kortet. 
 • De medisinske referansekortene er ment som et hjelpemiddel i en travel hverdag, men erstatter ikke en individuell faglig vurdering av den enkelte pasient. 
 • Alle produktene på siden er beskyttet av © og åndsverkloven. Ved å kjøpe produktene samtykker du til å ikke kopiere eller på annen måten distribuere de.
 • Lean Mean Nursing Machine-logoen er et beskyttet og registrert varemerke ®.
 • Cingulum-logoen er et beskyttet og registrert varemerke ®.
 • Cingulum AS følger forbrukertilsynet sine standard salgsbetingelser
 • Det er 14 dagers angrerett på alle kjøp, dersom produktene returneres ubrukt og i god stand. Se utvidet informasjon om angrerettet her og angrerett skjema her
 • Partene: Selger er Cingulum AS, Kirkeveien 166c 0450 Oslo, post@cingulum.no, orgnr: 925 152 161, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.
 • Betaling: Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura
 • Levering: Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
 • Mangler ved varen: Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
 • Retting eller omlevering: Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 • Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.
 • Konfliktsløsing: Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10 i forbrukertilsynet sine standard salgsbetingelser. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

© [Cingulum AS] 2020

®Cingulum 925 152 161

®Lean Mean Nursing Machine

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov eller direkte og skriftlig avtalt. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Skulle du finne feil, mangler eller har input til innhold på noen av produktene så ber vi deg om å melde dette til anders@leanmeannursingmachine.com. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til konstruktive forbedringer av produktene.