Sosionom, hva er det?

Å drive sosialt arbeid er ikke en ny yrkestittel. De fleste sosionomer er ansatt i offentlige og private sosiale tjenester, og omsorgstjenester. Hilde er sosionom og forteller hva det går ut på.

Skrevet av Nina Vold, Sosionom

Nina-Vold-sosionom-cingulum

Mitt navn er Nina, og jeg er sosionom. Åh, hva er det? tenker du – mye mulig du allerede har vært i kontakt med en? Kanskje du kjenner en? De aller fleste har vært i kontakt med en sosionom, men vi hilser ofte med den tittelen man har der man jobber, mer om det litt senere. Jeg skal gjennom denne teksten prøve å formidle hva en sosionom er, hvordan man kan bli det og hvilke områder man kan jobbe som utdannet sosionom.

Først litt om meg selv, jeg har tre barn, en samboer, en hund, og noen høner som springer ute i hagen. De siste tre årene har jeg jobbet i miljøtjenesten i Gjesdal kommune, hvor jeg er ansatt i en omsorgsbolig. Der er jeg ansatt som miljøterapeut. Etter sosionomstudiet har jeg jobbet ulike steder, og det har (nesten) alltid vært en ny stillingstittel og stillingsbeskrivelse. Jeg har jobbet innen asyl, der hadde jeg tittel sosialkonsulent, i arbeidsrettede tiltak som fagkoordinator, og på skole som miljøterapeut. En sosionom er ikke alltid tittelen man har når man blir ansatt, det kommer helt an på hvor man jobber.

Hvordan blir man en sosionom?

Den første sosionomutdanningen i Norge kom i 1950, og var da et studie som varte i 2 ½ år. I 1967 gikk studiet over til 3-åring studie med yrkestittel sosionom etter endt studie. Et sosionomstudium i dag heter Sosialt Arbeid, og tas på en høyskole eller et universitet. Jeg tok min utdanning på UIS (Universitetet i Stavanger). Studiet er 3-årig, med muligheter for videreutdanning innen flere fagfelt. Det er også mulighet for å ta masterutdanning i sosialt arbeid. Etter endt bachelorgrad får man yrkestittelen sosionom. En kan videreutdanne seg innen konsultasjon, barne- og ungdomsvern, arbeid mot eldre, psykisk helsearbeid, men det man oftest hører er klinisk sosionom. En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. Når man er klinisk sosionom jobber man terapeutisk med mennesker med mentale, følelsesmessige eller adferdsrelaterte problemer. 

Under bachelorstudiet vektlegges ulike kommunikasjonsmetoder, velferdssamfunnets oppbygging (i Norge), velferdsrett (lovverk), en har også forelesninger (og bøker) rettet mot psykiatri og barn (barnevern). Vi hadde også en 5 måneders praksis, hvor vi kunne være i praksis i både Norge, men også velge andre land som UIS samarbeider med om praksisplass. Jeg var da i praksis i Sandnes på noe som heter AKS (Aktiv Kompetanseheving i Sandnes), som er et arbeidsrettet tiltak mot de innbyggerne i kommunen som står uten arbeid eller VGS. Her jobbet vi i samarbeid med NAV, og jeg fikk en god innføring i ulike ytelser som NAV har. 

Under mitt studie jobbet vi også en del med caser som vi fikk utdelt av forelesere, hvor vi diskuterte ulike løsningsmetoder. Vi jobbet ofte i grupper med arbeidsoppgaver og hadde flere diskusjoner. Når man jobber med mennesker finnes det ikke et fasitsvar på hvordan man løser et gitt problem, man ser personen i situasjonen. Noe som vil si man må også se det som er rundt personen man skal hjelpe. 

Mennesker kan fort trenge hjelp en gang i livet, og det er like viktig å se situasjonen rundt så vel som personen man skal hjelpe. En kan ofte dra frem Maslows behovspyramide, der man må dekke de grunnleggende behovene først som mat, et sted å bo osv. før man til slutt kan jobbe med seg selv. Hvordan skal et menneske uten mat, et sted å bo, uten trygghet og kjærlighet – klare å tenke på seg selv (også kalt selvrealisering)?

sosionom nøkkelring Cingulum
Bær yrket ditt med stolthet, kjøp yrkesnøkkelring i nettbutikken til Cingulum!

Hva er en sosionom?

Å drive sosialt arbeid er ikke en ny yrkestittel, den daterer tilbake til starten 1900-tallet. Hvordan man jobber innen sosialt arbeid har skiftet fra den tid, men bygger fremdeles på mange av de samme prinsippene; hjelpe mennesker til å få den veiledning og hjelp slik at de skal kunne hjelpe seg selv.

Et kjapt google-søk gir deg dette svaret: «En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer». Veldig enkelt forklart er det nettopp det vi gjør, men på ulike arenaer i hverdagslivet. Man jobber sammen med mennesker, for at de skal kunne få den hjelpen de trenger til å mestre hverdagen sin på best mulig måte.I boken «Hva er Sosialt arbeid» av Irene Levin beskrives det ulike scenarioer på hva sosialt arbeid er, og hvor man møter på sosialt arbeid.

Hvor kan jeg jobbe?

De fleste sosionomer er ansatt i offentlige og private sosiale tjenester, og omsorgstjenester. Sosialt arbeid rammer mye, en barnevernskonsulent kan være en sosionom som veileder familier eller foretar en tvangsovertakelse av et barn.  En sosionom kan jobbe ulike steder og innen flere felt, man har kanskje sett eller hørt «flere miljøterapeuter inn i skolen», da er det flere med yrkestittel sosionom som innehar de jobbene på skolene.Ved å være miljøterapeut på en skole, har vi med bakgrunn i vår utdanning en bedre kompetanse på å forebygge, samhandle og veilede elever i det sosiale.Vi skal absolutt ikke være lærer og undervise elevene, men jobbe sammen med lærerne slik at elevene føler seg ivaretatt på alle plan, både faglig og sosialt. 

Flere jobber som meg, som miljøterapeut enten innen skole eller omsorgsbolig, barnebolig, og avlastningsbolig, men man finner flere sosionomer på NAV, på flyktningkontoret, innen rustjenester, på sykehus som veileder og samtale ved eks kreftavdelingen. Det jobber flere sosionomer i organisasjoner som Kreftomsorg eller annen type organisasjoner rettet mot enkelte sykdommer.

I utdanningen tilegner en seg mye kunnskap om lovverk, og om hvordan man kan kommuniserer med mennesker i ulike situasjoner. En lege gir deg diasnosen, men hva gjør du etterpå? Har du noen rettigheter som trår i kraft, trenger du å snakke om sykdommen, hvordan reagerer ektefelle, pårørende eller barn? En lege er en god samtalepartner som sitter på mye informasjon om selve diagnosen, men hva som skjer etterpå med de rundt og med deg det gjelder, der er en sosionom god å ha til å veilede og hjelpe deg videre på veien.

/Hilde Sandvik-Olsen

Kilde: Levin, I. 2004. Hva er sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget

Nina-Vold-Sosionom-Cingulum-1
Nina Vold, sosionom

Relevante produkter

sosionom-nøkkelring-cingulum


Vis frem yrkestittelen din med en nøkkelring som oser av yrkesstolthet! Bruk den på ID-kortet, nøkkelknippet eller på sekken.

Kjøp nøkkelringen her

Andre aktuelle artikler fra fagbloggen: