Fire grunner til å engasjere seg i en akuttmedisinsk studentforening

Å studere kan være krevende nok i seg selv, så hvorfor bruke tid på å være med i en studentforening, og hva kan det gi deg tilbake?

Skrevet av: Håvard Brynildsen og Olav Espnes Volden, VID Akuttmedisinske Studentforening

Denne artikkelen ble skrevet for noen år siden, men vi mener at poengene fortsatt er relevante, og vi har oppdatert artikkelen med litt erfaringer med å drive studentforening under en pandemi.

Hensikten med artikkelen er å gi deg som student flere gode grunner til å engasjere deg i en akuttmedisinsk forening ved siden av studiet.

Dersom du ikke er student, men jobber med studenter eller i helsevesenet håper vi at du kan bli inspirert til å stille opp som foreleser, veileder eller mentor.

1. Sosialt nettverk og tverrfaglighet

Norge er et lite land og vi er ikke så mange som bor her. I løpet av et langt yrkesliv er det stor sannsynlighet for at man som helsepersonell treffer på hverandre i forskjellige situasjoner. Som kolleger innen helse og akuttmedisin møtes vi prehospitalt, inhospitalt, på kurs og kanskje til og med i videreutdanning.

Å være med i en studentforening vil hjelpe deg å bygge et nettverk, du får mulighet til å bli kjent med studenter på tvers av skoler, årskull og profesjoner.

Tverrfaglig studentdrevet simulering bidrar til å skape forståelse for hverandres roller, arbeidsoppgaver og kompetanse. Det bidrar igjen til å utvikle forståelse for gruppedynamikk, teamarbeid og viktigheten av dette når en jobber i akutte situasjoner med syke eller skadde pasienter. Det er verdifullt for studenter på alle trinn å få lov til å prøve seg i tverrfaglige simuleringssituasjoner, og få rom til å feile og lære av feilene i en trygg ramme.

sykepleierstudenter, medisinstudenter og lærere ved VID Vitenskapelige høgskole på akuttmedisinøvelse

Bildet over er fra øvelse «Welcome to the jungle» hvor sykepleierstudenter, medisinstudenter og lærere ved VID Vitenskapelige høgskole samarbeidet om behandling av pasienter i et ressursfattig miljø.

Du kan lese om øvelsen i InspirA

2. Faglig engasjement og forbilder

Som medlem i en akuttmedisinsk studentforening treffer du på ildsjeler som brenner for faget sitt. Folk som stiller opp gratis for å undervise om og dele av sin erfaring innen akuttmedisin.

Som student er det motiverende og inspirerende å kunne få møte en akuttsykepleier, paramedisiner, farmasøyt eller anestesilege som faktisk har den jobben du drømmer om. Det kan bidra til å åpne nye dører, og introdusere deg for muligheter du kanskje ikke visste at du hadde.

Å få innsikt i hva som kreves, hvilke kurs som finnes og andre tips og tricks for å lande drømmejobben.

Å få lov til å være med på noe faglig utenfor skolen kan bidra til å gi mer motivasjon, og skape faglig engasjement ved at du kan lære noe nytt og spennende i en annen ramme.

Bilde av flere i VID akuttmedisinske studentforening (VAS), Cingulum
Engasjert gjeng i VID Akuttmedisinske Studentforening som synes det er gøy å være med på faglig utenfor skolen.

3. Organisasjons-, ledelses- og undervisningserfaring

Som medlem kan du delta på kurs, øvelser, simulering og ferdighetstrening. Flere foreninger arrangerer egne akuttmedisinkurs og pvk-kurs, som for eksempel OAMS i Oslo.

Du kan bli med i styret, noe som vil kunne gi deg erfaring med å drive organisasjonsarbeid, og lære om hvordan organisasjoner fungerer. Er du med i styret vil du opparbeide deg erfaring i å planlegge og gjennomføre tverrfaglig simulering og øvelser.

Vil du utvikle dine pedagogiske ferdigheter, kan du kan undervise medelever og bli trygg nok på ditt eget fag til å kunne veilede og undervise, for eksempel i hjerte og lungeredning, innleggelse av pvk, og pasientundersøkelse etter ABCDE-prinsippet

Organisasjonsarbeid bidrar også til å styrke din fremtidige karriere. Disse erfaringene gjør deg sterkere i møte med hverdagen som ferdigutdannet sykepleier. Samtidig gjør det deg også mer attraktiv for arbeidsgiver.

Som styremedlem eller ressursperson i en forening, har du mulighet til å få erfaring med prosjektarbeid. Det er givende å jobbe sammen mot et mål, ta ansvar for arbeidsoppgaver og sørge for at disse blir gjort, bidra til å skape en arena for læring, bidra til at andre får utvikle seg faglig og oppleve mestring.

Organisasjonsarbeid bidrar også til å styrke din fremtidige karriere. Disse erfaringene gjør deg sterkere i møte med hverdagen som ferdigutdannet sykepleier. Samtidig gjør det deg også mer attraktiv for arbeidsgiver. Flere av våre styremedlemmer har dratt nytte av arbeidet vårt for VAS Oslo i jobbintervju og følgende ansettelse innenfor akuttmedisin.

Tilbakemeldinger har blant annet vært at medlemskap VAS ses på som et kvalitetsstempel, og at det fungerte som rosinen i pølsa når de besluttet å ansette oss.

4. VAS, Digitalisering og Covid

På lik linje med samfunnet for øvrig, så har covid pandemien krevd en ny tankegang og nye fremgangsmåter. Smittevern og de restriksjoner som følger med har gjort det vanskelig å drive aktiv undervisning i form av simulering.

Det har også vært umulig å samle folk til foredrag, øving og demonstrasjoner. Vi har derfor måttet tenke nytt for å holde «VAS-kemaskina» gående (organisasjonsarbeidet).

Vi har derfor i samarbeid med VIDs simuleringssenter spilt inn simuleringsfilmer. Deltakerne i disse øvelsene får lite-til-ingen forkunnskaper om handlingsforløpet, og utfallene er sådan genuint autentiske.

Disse klippene har deretter blitt brukt i Zoom-kvelder med medlemmene. Her får de anledning til å se klippene i forkant av møtet, og sådan ta innover seg handlingen i eget tempo. Deretter blir filmene stegvis gått igjennom i mindre grupper med veileder fra VAS-styret. Dette for å skape mindre arenaer, og begrense scene-frykten. Vi holder også live presentasjoner av tema som er aktuelle for kveldens tema, som ABCDE, NEWS, ISBAR og Heimlich (det medisinske referansekortet inneholder også noen av disse).


Hvilke foreninger finnes og hvor finner du de?

Hvis dette høres spennende ut og det er noe du ønsker å være med på er det bare å ta kontakt med noen av foreningene i listen under. Lykke til!

Listen er ikke nødvendigvis komplett, men tar med de foreningene vi kjenner til og har funnet linker til på nett.

Kom gjerne med innspill om det er studentforeninger som ikke er nevnt! Det ryktes at det jobbes med å få i gang en studentforening på Lovisenberg.

Håvard Brynildsen og Olav Espnes Volden

Oslo

Trondheim

Bergen

Tromsø


Artikkel skrevet av:

Bilde av Håvard Brynildsen, Cingulum

Håvard Brynildsen

30 år. Sykepleier
Tar videreutdanning i akuttsykepleie på deltid
ved VID i Bergen. 

Var med å starte VAS i 2016, og har siden vært med som leder og deretter ressursperson for foreningen.

Bilde av Olav Espnes Volden

Olav E. Volden

31 år. 3. års student på VID og styreleder i VAS Oslo.
Master i statsvitenskap med fokus på internasjonal økonomi.

Vært i VAS styret siden første semester i studiet, har nå fått jobb på akuttmottaket ved Diakonhjemmet Sykehus.

Bilde av Håvard Brynildsen og Olav Espnes Volden i VID Akuttmedisinske Studentforening

Andre aktuelle artikler fra fagbloggen:

Aktuelle produkter: